Друштво за проектирање, инженеринг и промет

ДРУШТВО за изведување на услужни дeјности и работи на одржување, реконструкција, изградба, проектирање од област на јавно осветлување и ниско напонски мрежи.

ЕЛЕКТРОИЗГРАДБА има успешно реализирани голем број на договори склучени со клиенти, купувачи на услуги и работи на одржување, реконструкција, изградба, проектирање и ревизија на проектна документација на јавно осветлување и нисконапонски мрежи.
За успешноста на реализираните договори говори и задоволство на клиентите, купувачите искажано преку бројните признанија, изјзви, потврди за квалитетно и навремено извршени работи и услуги.

Се грижиме за животната средина

Се грижиме за животната средина, ако имате забелешки за нашите активности јавете се на

02-3063 381

Нудиме услуги со специјално возило